Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest VITAMINS & MORE SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Pawła Włodkowica 2c, 03-262 Warszawa, REGON: 364676570, NIP: 5242803231, e-mail: kontakt@vitaminsandmore.pl

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się pod adres e-mail: 
kontakt@vitaminsandmore.pl

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 RODO w szczególności:

 • w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową;
 • w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody;
 • w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
 • 
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
 • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora;
 • do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbędne.

Dane mogą być udostępniane poniższym podmiotom, w celu prawidłowej realizacji usług:

 • dostawcy usług transportowych
 • 
dostawcy usług informatycznych
 • dostawcy usług prawnych i księgowych
 • podwykonawcy w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora

Dane będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaną usługą zleconą przez Klienta. 
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy VITAMINS & MORE.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Klient ma także prawo do przenoszenia danych.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator informuje, że dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w myśl art. 22 ust. 1 i 4 RODO.